T Rkiye Bibliyo Rafyas

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 26.72 MB
Format: PDF, Mobi
View: 4078
Download Read Online
... Robert İktidar : güç. sahibi olmanın 48 yasası / Robert Greene ; Türkçesi: Zeliha
İyidoğan Babayiğit. — 1. bsk. — İstanbul : Altın Kitaplar Yayınevi, 2000 (Akdeniz
Yayıncılık) 623 s. : 20 cm. Özgün eseradı: The 48 lavvs of povver. Dışkapakta
sorumluluk bilgisi Robert. Kaynakça: 621-623. ss. ingilizce'den çevrilmiştir . SN :
585260 : DM. 2543-2000 ISBN 975210083X I. Babayiğit. Zeliha İyidoğan. II. E.a.
 ...

Kitap Gazetesi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 77.46 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 3976
Download Read Online
(Adca Kapak) İKTİDAR Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası Robert GREENE & Joost
ELFFERS Altın Kitaplar Yay. Kimi gücünün zirvesindeyken ölümcül bir hatayla
elindekini yitirir. Kimi çok ileri gider veya yeterince ilerleyemez. Fakat kimileri de
doğru adım atarak insanüstü bir gayretle gücü kendilerine çeker. Tarih boyunca
yazarlar ve filo/ollar kendilerine şu soruyu sormuşladır; bizden öncekilerin
başarılarından ya da hatala- nndan ne gibi dersler alabiliriz? Üç bin yıllık süre
içinde güç ...

Virg L

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 10.76 MB
Format: PDF, Mobi
View: 279
Download Read Online
Ancak kanımca Michael Kohlhaas'ın anti-otoriter tavrı belirgin ve başattır: O,
iktidarı ele geçirmeyi, bir makam ve servet sahibi olmayı değil, sadece atlarını ve/
veya kendisinden özür dilenmesini istemektedir; kendi onurunu her tür kurumun
üstünde görür ve yazdığı buyruklarda, ... Hikâye boyunca, iktidarın maskelerinin
düşüşüne tanık oluruz: Güvenlik maskesinin altından denetleme, yasa
maskesinin altından yasa koyucuların çıkarları, yargı maskesinin altından güç
ilişkileri açığa çıkar.

Author: Jerome David Salinger
Publisher:
ISBN: 9786119007604
Size: 34.15 MB
Format: PDF, ePub, Docs
View: 3441
Download Read Online

Author: Jared M. Diamond
Publisher:
ISBN: 9789747799149
Size: 46.15 MB
Format: PDF, ePub
View: 5409
Download Read Online

Yaz L Kaynaklara G Re Milattan Nce Bir Binde Mezopotamya Anadolu Ili Kileri

Author: Mehmet Kurt
Publisher:
ISBN:
Size: 66.29 MB
Format: PDF, ePub
View: 7066
Download Read Online
Ortaya çıkış sebepleri tamamen farklı olmasına rağmen, Tarhuntasša ve
Kargamıš krallıklarının merkezî devletle yaptıkları antlaşmaların içerik
bakımından büyük benzerlik taşıması, Hitit yönetim anlayışı hakkında fikir sahibi
olmamızı ... Bu şekilde, Tarhuntašša krallığını küçültüp eriterek yok et172 H.
Bahar-G. Karauğuz-Ö. Koçak, Eskiçağ Konya Araştırmaları 1 (Phrygia Paroreus
Bölgesi: Anıtlar, Yerleşmeler ve Küçük Buluntular, İstanbul 1996, 48. meyi
plânlamış olmalıdır”.

Belgelerle T Rk Tarihi Dergisi

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 59.58 MB
Format: PDF, ePub
View: 6562
Download Read Online
Devlet memurlarımn kendi denetimleri altında olmayan bir hükümet ve merlise
bağmılı •imaıkta tereddüt gösterdikleridir. Devlet daireleri ile hükümet - meclis
arasındaki bu sürtüşmenin, 12 Mart vetosunu hazırlayan en önemli nedenlerden
biri olduğuna inamyoruz. Demek ki; 1 9.50 - 197S arasımla. Devlet çarkını
döndürenlerle seçimleri kazanarak mecliste çoğunluğu ele geçirenler arasında
uzayıp gitmiş olan sürtüşme, siyasi kararların alınmasında pay sahibi olmak
isteyen yeni ...

27 May S

Author: Seçil Akgün
Publisher:
ISBN:
Size: 24.67 MB
Format: PDF, Docs
View: 4146
Download Read Online
_~ ~_m 27 Mayıs: Bir İhtilal Bir Devrim Bir Anayasa DP ise, iktidarda 3,5 yılmı
doldurup 1954 seçimlerine hazırlanmaya başladığında devletçilikten uzaklaşan
ekonomi politikasıyla tüccarlarla yatırım yapmaya hazır işadaınlarmı, inancı ...
devamı ve düzeni konusundaki sakıncalarını tahmin etmenin güç olma47.
Landau, Iacob, a.g.e. s. 5. 48. TBMM Tutanak Dergisi, 14.12.1953, Dönem IX, Cilt
: 26 İçtima 4, s. 160-237. 49. Yasa çıktıktan sonra yaym yaşamını sürdüremeyen
Ulus Gazetesi, ...

Birikim

Author:
Publisher:
ISBN:
Size: 13.25 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 5234
Download Read Online
DARALMALARA NİHİLİST TEPKİ Gençliğin siyasete baktığında, 12 Eylül'ün
yukarıda zikredilen psikolojik, yasal ve pratik bariyerlerine ek olarak bu neo-
liberal nizâmın koşulladığı sonuçlarının bir bütün olarak yarattığı siyaset
manzarası ... bastı" ifadesinin popülerleşmesi, ardında eskiden olduğu gibi somut
bir failin olmadığı, kavranması güç bir piyasa mantığının bulunduğunu, bu
tanımlama güçlüğü yüzünden düğmeye basanın "birileri" olduğu, ülkeyi
doğrudan etkileyecek bu ...